• تدوین پیش نویس نهایی چارچوب استقرار سیاست های کلی سلامت
  *

 • مراکز بهداشتی درمانی ایران موفق عمل کرده اند/ دو سال دیگر به ایران می آیم
  مدیر کل سازمان جهانی بهداشت در نشست تخصصی ارزیابی بین المللی طرح تحول سلامت، یکی از وظایف مهم روسای دانشگاه های علوم پزشکی را اجرای درست برنامه تحول نظام سلامت بیان کرد.

 • تغذیه و امنیت غذایی از اولویتهای شورای سیاست گذاری سلامت وزارت بهداشت در سال94
  موضوع تغذیه و امنیت غذایی از اولویت های شورای سیاستگذاری سلامت در سال 94 تعیین شد.

 • تالیف جلد اول کتاب طرح تحول سلامت
  -

 • وزیر بهداشت در همایش ملی نقد عملکرد دولت یازدهم در حوزه سلامت:
  باید تفاوت نقد و تخریب را بدانیم/جامعه، آسیبهای زیادی از تخریبها دیده است

 
 کتابها
گزارش ها
مقالات
مجله حکیم
Iranian Journal Of  Public Health
موسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
مرکز تحقیقات  بهره برداری از دانش سلامت
مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت